Milí kolegovia, absolventi, doktorandi  i študenti.

 

Vítam vás na stránke Alumni klubu. Na úvod by som vás v krátkosti oboznámila s činnosťou Alumni klubu.

 

Začiatok činnosti ALUMNI klubu, ako všetci dobre poznáte, bolo 17.nov. r.2012.  Alumni klub je organizáciou absolventov a podporovateľov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práci sv. Alžbety. Zriaďovateľom klubu je škola. Klub sleduje všeobecne prospešné ciele a nie je založený na podnikanie. Je nepolitickým, dobrovoľným a záujmovým zoskupením občanov. Sídlom klubu je VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava.

Absolventi Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety podporujú hlavné hodnoty získané na škole ďalším rozvojom, posilňovaním vzájomnej spolupráce, kontaktov a profesionálnym rozvojom.

Dlhodobým zámerom klubu je napomôcť trvalému rozvoju dôstojného života na Slovensku a v zahraničí najmä pomocou zdravotníckeho vysokého školstva, výchovou zdravotníckych pracovníkov, a to najmä v oblasti verejného zdravotníctva a sociálnej práce, ošetrovateľstva, rehabilitácie, laboratórnych vyšetrovacích metód pre domáce, štátne, verejné, súkromné, cirkevné a zahraničné zariadenia a štátne, verejné, súkromné, cirkevné zariadenia sociálnej práce a misie.

Klub pôsobí v duchu kresťanského humanizmu so zameraním na základné princípy kresťanskej zdravotníckej etiky a šíri odkaz sv. Alžbety, bratislavskej rodáčky, slúžiť chorým a chudobným bez rozdielu rasy, národnosti a náboženskej orientácie. Klub napomáha ďalšiemu vzdelávaniu, vedeckej výchove a vedeckému výskumu, ako aj praktickým činnostiam u študentov. Pomáha viesť študentov a učiteľov k zásadám kresťanskej etiky a humanizmu a k zodpovednosti za osud spoločnosti, s odkazom chrániť život od počatia po dôstojnú prirodzenú smrť, a tak napĺňať odkaz sv. Alžbety, veľkej osobnosti zdravotníctva a sociálnej práce.

Činnosť klubu sa zameriava na plnenie svojho poslania najmä pomocou činností, akými sú konferencie absolventov, pomoc mladým absolventom, ďalšie vzdelávanie, vydávanie časopisov, šírenie informácií, udržiavanie databázy absolventov, pomoc pri výskume, pomoc pri hľadaní práce, dodržiavanie etiky, oceňovanie najlepších sociálnych pracovníkov a iné činnosti na princípe dobrovoľnosti.

Každý študent, ktorý ukončil štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, sa môže stať členom ALUMNI klubu. Členské poplatky nie sú stanovené, tzn. členstvo je zatiaľ bezplatné.

Správna rada má 15 členov. Na výkon úloh klubu si Správna rada zvolila pred rokom  spomedzi 5 člennú Výkonnú radu, ktorá je súčasťou Správnej rady. Správna rada je volená spomedzi všetkých riadnych členov klubu. Riaditeľ pre profesijný rozvoj a vzťahy s absolventmi je menovaný školou.

Spoločenský výbor je zodpovedný za návrh a usporadúvanie podujatí, ktoré slúžia poslaniu klubu a spolupracuje s rozvojovým výborom pri usporiadaní podujatí na získavanie zdrojov. Tento výbor plánuje a organizuje rôzne podujatia na udržanie kontaktov a prepojení členov klubu so školou.

Náborový výbor je zodpovedný za pomoc pri získavaní nových členov klubu. Pomáha škole pri získavaní potenciálnych študentov magisterského a vyššieho štúdia. Tento výbor rozvíja povedomie o klube v rámci školy, iných vzdelávacích inštitúcií, v komunite sociálnych pracovníkov, na Slovensku a v zahraničí.

Rozvojový výbor vytvára podmienky na cielené úsilia klubu pre podporu študentov školy zo strany jej absolventov a sympatizantov. Zahrňuje to napríklad získavanie potenciálnych prispievateľov. Spolupracuje so školou s cieľom zabezpečiť využívanie všetkých zdrojov a spolupracuje s verejnými predstaviteľmi s cieľom lepšieho prepojenia s praxou a povedomia o škole.

Výbor pre profesijný rozvoj poskytuje absolventom informácie o možnostiach zvyšovania ich kariéry pomocou ďalšieho vzdelávania, pri dodržiavaní etických štandardov.

Základnú zodpovednosť za plnenie poslania klubu a za jeho aktivity má výkonná rada.

 

Vážení kolegovia, absolventi vysokoškolského štúdia VŠZaSP sv. Alžbety, na záver vyjadrujem presvedčenie, že všetci, ktorí sa aktívne podieľajú na činnosti klubu ALUMNI, venujú sa sociálnej práci, pracujú s ohrozenými skupinami ľudí, pomáhajú riešiť problémy ľuďom, ktorí ich nedokážu vyriešiť sami, si dávajú za cieľ zlepšiť kvalitu života týmto skupinám.

 

Verím, že v spolupráci s vami s nám spoločne podarí naplniť poslanie VŠZaSP sv. Alžbety, ktorým je výchova zdravotníckych a sociálnych pracovníkov pre domáce a zahraničné zdravotnícke, sociálne, humanitárne, charitatívne a misijné aktivity.

 

S úctou

 

 PhDr. Beáta Áčová, PhD.

prezidentka Alumni klubu