Prihláška do ALUMNI KLUBU

v zmysle Stanov ALUMNI KLUBU  5. článok vzniká nasledovné členstvo v klube:

 

5.1 Riadne členstvo

Každá osoba, ktorá dokončila štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, sa môže stať členom klubu. Iba riadny člen má právo voliť a byť volený v rámci klubu.

5.2 Čestné členstvo

Každý člen klubu a/alebo zamestnanec školy sa môže stať čestným členom klubu. Okrem toho čestné členstvo môže byť udelené každému jednotlivcovi, ktorý sa zaslúžil o rozvoj poslania klubu. Čestné členstvo musí byť schválené dvoma tretinami členov správnej rady. Čestný člen nie je oprávnený hlasovať, ani byť volený do funkcií v rámci klubu.

5.3 Pridružené členstvo

Každá osoba, ktorá chce aktívne napomáhať pri napĺňaní poslania klubu, sa môže stať pridruženým členom klubu. Pridružený člen nie je oprávnený hlasovať, ani byť volený do funkcií v rámci klubu.

Alumni_prihlaska.doc (73728),

Alumni_prihlaska.pdf (234481)