STANOVY KLUBU ABSOLVENTOV (ALUMNI)

 VYSOKEJ ŠKOLY ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY

 

1. článok

Názov

Názov organizácie je Klub absolventov (alumni) Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (skrátene „Alumni sv. Alžbety“), ďalej len „klub“.

 

2. článok

Typ a sídlo

2.1 Typ

Klub je organizáciou absolventov a podporovateľov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práci sv. Alžbety, ďalej len „škola“. Zriaďovateľom klubu je škola. Klub sleduje všeobecne prospešné ciele.

Klub nie je založený na podnikanie. Je nepolitickým, dobrovoľným záujmovým zoskupením občanov.

2.2 Sídlo

Sídlom klubu je VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava.

 

3. článok

Poslanie

Absolventi (alumni) Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety podporujú hlavné hodnoty získané na škole ďalším rozvojom, posilňovaním vzájomnej spolupráce, kontaktov a profesionálnym rozvojom.

Dlhodobým zámerom klubu je napomôcť trvalému rozvoju dôstojného života na Slovensku a v zahraničí najmä pomocou zdravotníckeho vysokého školstva, výchovou zdravotníckych pracovníkov, a to najmä v oblasti verejného zdravotníctva a sociálnej práce, ošetrovateľstva, rehabilitácie, laboratórnych vyšetrovacích metód pre domáce, štátne, verejné, súkromné, cirkevné a zahraničné zariadenia a štátne, verejné, súkromné, cirkevné zariadenia sociálnej práce a misie.

Klub pôsobí v duchu kresťanského humanizmu so zameraním na základné princípy kresťanskej zdravotníckej etiky a šíri odkaz sv. Alžbety, bratislavskej rodáčky, slúžiť chorým a chudobným bez rozdielu rasy, národnosti a náboženskej orientácie. Klub napomáha ďalšiemu vzdelávaniu, vedeckej výchove a vedeckému výskumu, ako aj praktickým činnostiam u študentov. Pomáha viesť študentov a učiteľov k zásadám kresťanskej etiky a humanizmu a k zodpovednosti za osud spoločnosti, s odkazom chrániť život od počatia po dôstojnú prirodzenú smrť, a tak napĺňať odkaz sv. Alžbety, veľkej osobnosti zdravotníctva a sociálnej práce.

 

4. článok

Činnosť klubu

Činnosť klubu sa zameriava na plnenie svojho poslania najmä pomocou činností, akými sú konferencie absolventov, pomoc mladým absolventom, ďalšie vzdelávanie, vydávanie časopisov, šírenie informácií, udržiavanie databázy absolventov, pomoc pri výskume, pomoc pri hľadaní práce, dodržiavanie etiky, oceňovanie najlepších sociálnych pracovníkov a iné činnosti na princípe dobrovoľnosti.

 

5. článok

Členstvo

5.1 Riadne členstvo

Každá osoba, ktorá dokončila štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, sa môže stať členom klubu. Iba riadny člen má právo voliť a byť volený v rámci klubu.

5.2 Čestné členstvo

Každý člen klubu a/alebo zamestnanec školy sa môže stať čestným členom klubu. Okrem toho čestné členstvo môže byť udelené každému jednotlivcovi, ktorý sa zaslúžil o rozvoj poslania klubu. Čestné členstvo musí byť schválené dvoma tretinami členov správnej rady. Čestný člen nie je oprávnený hlasovať, ani byť volený do funkcií v rámci klubu.

5.3 Pridružené členstvo

Každá osoba, ktorá chce aktívne napomáhať pri napĺňaní poslania klubu, sa môže stať pridruženým členom klubu. Pridružený člen nie je oprávnený hlasovať, ani byť volený do funkcií v rámci klubu.

 

 

6. článok

Členské platby a lehoty

6.1 Členské poplatky

Členské poplatky stanovuje správna rada klubu na príslušný kalendárny rok.

6.2 Členský rok

Členský rok sa chápe ako kalendárny, pokiaľ nebolo rozhodnuté inak.

 

7. článok

Správna rada

7.1 Správna rada

Správna rada má 15 členov. Na výkon úloh klubu si Správna rada zvolí spomedzi 5 člennú Výkonnú radu, ktorá je súčasťou Správnej rady. Správna rada je volená spomedzi všetkých riadnych členov klubu. Riaditeľ pre profesijný rozvoj a vzťahy s absolventmi je menovaný školou.

7.2 Členovia výkonnej rady

Výkonná rada sa skladá z týchto pozícií:

  1. prezident,
  2. viceprezident,
  3. tajomník,
  4. pokladník,
  5. riaditeľ pre profesijný rozvoj a vzťahy s absolventmi.

V prípade uvoľnenia miesta Správna rada zvolí náhradníka na výkon uvoľnenej pozície vo Výkonnej rade

7.3 Menovaní členovia Správnej rady

Ostatní členovia Správnej rady, ktorí nevykonávajú funkciu člena Výkonnej rady môžu byť menovaní Správnou radou na plnenie trvalých alebo osobitných úloh, ktoré môžu byť:

  1. vedúci pre spoločenské a vnútorné vzťahy,
  2. vedúci rozvoja,
  3. vedúci pre nábor a vonkajšie vzťahy,
  4. vedúci pre profesijný rozvoj,
  5. 6 členov bez osobitného zamerania.

V prípade uvoľnenia miesta Správna rada menuje náhradníka na výkon uvoľnenej funkcie.

7.5 Funkčné obdobie členov Správnej rady

Funkčným obdobím všetkých členov výkonnej rady sú dva roky, bez ohľadu na to, o aké miesto ide. Riaditeľ pre profesijný rozvoj a vzťah s absolventmi menuje škola bez určenej doby trvania menovania.

Po skončení funkčného obdobia je možné znovuzvolenie na dve po sebe nasledujúce obdobia.

7.6 Voľby

Správna rada menuje troch členov nominačného výboru spomedzi riadnych členov klubu. Úlohou nominačného výboru je koordinovať volebný proces a vyhľadávať vhodných kandidátov na členstvo v Správnej rade. Nominácia nových členov správnej rady sa oznámi členom. Elektronické volebné lístky sa posielajú všetkým riadnym členom klubu dva týždne pred uskutočnením volieb. Novo zvolení členovia správnej rady sú ohlásení všetkým členom a ich funkčné obdobie sa začína 1. januárom.

7.7 Rokovanie

Prezident a viceprezident sú zodpovední za prípravu agendy rokovania správnej rady. Prezident a viceprezident spolu s riaditeľom pre profesijný rast a styk s absolventmi majú právo rozhodovať menom klubu, ak si to situácia vyžaduje aj medzi zasadnutiami správnej rady.

7.8 Frekvencia rokovaní

Správna rad sa stretáva raz za 6 mesiacov v čase a na mieste, ktoré je minimálne štrnásť dní vopred oznámené členom správnej rady. Mimoriadne rokovania môže zvolať prezident, alebo riaditeľ pre profesijný rozvoj a styk s absolventmi s tým, že jeho miesto a čas sa oznámi každému členovi správnej rady aspoň sedem dni vopred.

7.9 Podmienka rokovania

Pre rozhodovanie správnej rady je nutné kvórum prítomnosti. Kvórum je určené ako jednoduchá väčšina členov správnej rady.

7.10 Poradcovia

Poradcovia pre členov správnej rady môžu byť určení jednoduchou väčšinou hlasovaním členov správnej rady. Ich úlohy určia členovia správnej rady.

 

 

7.11 Informácie

Správna rada je zodpovedná za poskytovanie aktuálnych a primeraných informácií členom klubu pomocou elektronickej pošty, webovej stránky a/alebo informačným listom.

7.12 Spravovanie informácií

Všetok majetok klubu, intelektuálny i ostatný, patrí škole. Každú informáciu, ktorú majú členovia správnej rady, musia poskytnúť tajomníkovi klubu pre ich kompletizáciu. Tajomník spravuje archív klubu.

7.13 Identita

Klub má svoje symboly (registrované logo, zástavu a farby).

7.14 Rokovací poriadok

Členovia správnej rady sú na rokovaní pripravení na prezentovať všetko z oblasti svojich kompetencií. Sem patria správy výborov, správy členov výkonnej rady a pod. Správy musia byť pripravené písomne mesiac pred rokovaním správnej rady.

 

8. článok

Usmernenia

8.1 Všetky účtovné postupy a operácie musia zodpovedať štandardom školy.

8.2 Priority získavania zdrojov musia byť v súlade s účelom klubu (2. článok) a musia byť na požiadanie školy písomne vysvetlené.

8.3 Informácie o majetku a finančných prostriedkoch klubu musia byť písomne poskytnuté na žiadosť školy.

 

9. článok

Výbory

9.1 Výbor spoločenský a pre vnútorné vzťahy

Spoločenský výbor je zodpovedný za návrh a usporadúvanie podujatí, ktoré slúžia poslaniu klubu a spolupracuje s rozvojovým výborom pri usporiadaní podujatí na získavanie zdrojov. Tento výbor plánuje a organizuje rôzne podujatia na udržanie kontaktov a prepojení členov klubu so školou.

 

 

9.2 Náborový a pre vonkajšie vzťahy

Náborový výbor je zodpovedný za pomoc pri získavaní nových členov klubu. Pomáha škole pri získavaní potenciálnych študentov magisterského a vyššieho štúdia. Tento výbor rozvíja povedomie o klube v rámci školy, iných vzdelávacích inštitúcií, v komunite sociálnych pracovníkov, na Slovensku a v zahraničí.

9.3. Rozvojový

Rozvojový výbor vytvára podmienky na cielený úsilia klubu pre podporu študentov školy zo strany jej absolventov a sympatizantov. Zahrňuje to napríklad získavanie potenciálnych prispievateľov. Spolupracuje so školou s cieľom zabezpečiť využívanie všetkých zdrojov a spolupracuje s verejnými predstaviteľmi s cieľom lepšieho prepojenia s praxou a povedomia o škole.

9.4 Profesijný rozvoj

Výbor pre profesijný rozvoj poskytuje absolventom informácie o možnostiach zvyšovania ich kariéry pomocou ďalšieho vzdelávania, pri dodržiavaní etických štandardov.

 

10. článok

Účasť

Členovia správnej rady sa aktívne zúčastňujú na všetkých rokovania rady. Ich pravidelná neprítomnosť a oneskorenosť bude riešená výkonným výborom. Ak člen správnej rady nezúčastní dvoch rokovaní rady bez ospravedlnenia prezidentovi deň vopred, pokladá sa to za rezignáciu na jeho post. Následne sa zverejní oznam o možnosti nominácie na uvoľnené miesto.

 

11. článok

Zmeny

Na účely schvaľovania, alebo pozmeňovania stanov zamerania klubu je potrebné umožniť vyjadrenie všetkých členov.

Na zmenu stanov klubu musí byť predložený návrh správnej rade aspoň 10 dní pred rozhodovaním, ktorý musí byť následne schválený dvoma tretinami členov správnej rady na riadnom alebo mimoriadnom rokovaní.

V prípade mimoriadnych okolností môžu byť stanovy klubu pozastavené na účel vykonania okamžitých krokov bez nutnosti formálnej zmeny. Toto je možné po súhlase dvoch tretín členov správnej rady.

 

12. článok

Výkonná rada

12.1 Výkonná rada

Výkonná rada má základnú zodpovednosť za plnenie poslania klubu a za jeho aktivity.

12.2 Prezident

Prezident je zodpovedný za plnenie rozhodnutí a príkazov správnej rady a dodržiavania daného poslania klubu (2. článok).

Prezident pracuje na vylepšovaní vzťahov so školou a verejnosťou, usmerňuje a riadi klub, ako aj zabezpečuje jeho finančnú istotu.

Prezident dohliada na záležitosti správnej rady a vystupuje jeho menom navonok.

Prezident spolupracuje s viceprezidentom na príprave programu rokovaní správnej rady.

Prezident pomáha prevziať úrad novozvolenému prezidentovi.

12.3 Viceprezident

Viceprezident preberá v neprítomnosti prezidenta jeho povinnosti a pomáha prezidentovi pri všetkých jeho povinnostiach.

Viceprezident dohliada na to, aby sa napĺňali všetky schválené postupy a opatrenia správnej rady.

Viceprezident pomáha prevziať úrad novozvolenému viceprezidentovi.

12.4 Pokladník

Pokladník spravuje záznamy o finančných operáciách a koná v súlade s platnými postupmi školy. Riadi všetky finančné náležitosti, zabezpečuje transparentnosť, efektívnosť, náležitosť použitých prostriedkov a plnenie záväzkov klubu.

Pokladník pripravuje písomnú správu o finančných záležitostiach klubu na každé rokovanie správnej rady.

Pokladník pomáha prevziať úrad novozvolenému pokladníkovi.

12.5 Tajomník

Tajomník vyhotovuje záznam z rokovaní, distribuuje ho, archivuje predošlé záznamy a zabezpečuje účinný archívny systém.

Tajomník musí poznať stanovy a vnútorné predpisy klubu a relevantné predpisy školy vo vzťahu k pôsobeniu klubu.

Tajomník registruje a archivuje všetku odchádzajúcu a prichádzajúcu poštu klubu.

Tajomník pomáha prevziať úrad novozvolenému tajomníkovi.

12.6 Riaditeľ pre profesijný rast a vzťahy s absolventmi

Riaditeľ pre profesijný rast a vzťahy s absolventmi je zamestnanec školy, ktorý pomáha plniť poslanie klubu vo vzťahu k škole.

Riaditeľ má významné miesto pre vyjadrenie užitočnosti a prínosu činností a podujatí klubu.

Riaditeľ má dôležitú poradnú rolu pokiaľ ide o prepojenie cieľov klubu so školou. Riaditeľ je hlavnou styčnou osobou pre udržanie otvorenej komunikácie medzi školou a klubom.